tên hàng hóa

{product-name}

số lượng

{items_count}

giá (vnđ)

{order_total}